FAQ

 1. Bestaat er een handboek dat voorbereidt op de ITNA?
 2. Is er een voorbeeldexamen beschikbaar?
 3. Hoe vaak mag ik een ITNA afleggen?
 4. Hoeveel kost het om een test af te leggen?
 5. Waarom is het duurder wanneer je een ITNA op afspraak wenst af te leggen?
 6. Kan de ITNA ook in het buitenland worden afgelegd?
 7. Is er een minimumleeftijd om de ITNA te mogen afleggen?
 8. Moet ik een cursus niveau 5 gevolgd hebben aan een universitair talencentrum om de ITNA te mogen afleggen?
 9. Zijn er tegemoetkomingen voor deelnemers met een functiebeperking (dyslexie, visuele beperking, …)?
 10. Kan de ITNA worden afgelegd op een pc met qwerty-klavier?
 11. Hoe krijg ik mijn ITNA-certificaat?
 12. Is het ITNA-certificaat ook geldig buiten Vlaanderen?
 13. Hoelang blijft een ITNA-certificaat geldig?
 14. Hoe ziet een ITNA-cerficaat eruit?
 15. Uit welke onderdelen bestaat de ITNA?
 16. Wat is de puntenverdeling bij de ITNA?
 17. Hoelang duurt de test?
 18. Zijn de vragen in alle testcentra dezelfde?
 19. Wanneer krijg ik de resultaten?
 20. Krijg ik feedback op mijn test?
 21. Kan ik mijn test achteraf inkijken?
 22. Ik ben niet geslaagd. Hoe kan ik me voorbereiden op een volgende test?
 23. Moet je opnieuw het schriftelijke deel (de computertest) afleggen als je niet geslaagd was voor het geheel maar wel voor het schriftelijk?
 24. Waarom wordt er een opname gemaakt van de mondelinge test?
 25. Het mondelinge deel wordt afgenomen door verschillende examinatoren. Gebruiken die allemaal dezelfde criteria bij de beoordeling?
 26. Hoe kan ik inschrijven voor de bijkomende C1-schrijftest?
 27. Mag ik de schrijftest voor C1 doen in een ander testcentrum dan waar ik de ITNA aflegde?
 28. Mag ik voor de bijkomende C1-schrijftest mijn eigen laptop gebruiken?
 29. Wat gebeurt er met de persoonsgegevens die ik invul (naam, geboortedatum, moedertaal,…)?
 30. Wat gebeurt er met de opname die gemaakt wordt van het mondelinge deel van de test?
 31. Wat is het slaagpercentage voor de ITNA?
 32. Wat betekent het ALTE Q-mark?
 33. Wie beoordeelt mijn test?
 34. Op welke testprincipes is de ITNA gebaseerd?
 35. Wat wordt als fraude beschouwd? 

 

 

 1. Bestaat er een handboek dat voorbereidt op de ITNA?
  Nee, er is geen handboek dat specifiek voorbereidt op de ITNA.  De ITNA is een algemene test voor niveau B2/C1 van het ERK, het Europees ReferentieKader voor Talen.
  Testprincipes
  Niveau ERK
 2. Is er een voorbeeldexamen beschikbaar?
  Op de website vindt u een uitgebreid infodossier met daarin voorbeelden van al de verschillende vraagtypes.
  Toetsvoorbeelden
 3. Hoe vaak mag ik een ITNA afleggen?
  U mag de ITNA maximaal vier maal afleggen in één jaar. Tussen twee deelnames moet er wel een periode van minimaal twee weken zitten.
 4. Hoeveel kost het om een test af te leggen?
  De prijs voor een ITNA-afname in Antwerpen, Leuven, Gent of Brussel vind je op onderstaande pagina.
  > Inschrijvingsprocedure
  Voor cursisten van niveau 5 zit de deelnameprijs ingerekend in het lesgeld.
 5. Waarom is het duurder wanneer je een ITNA op afspraak wenst af te leggen?
  Omdat er extra personeel dient ingezet te worden om de test af te nemen van een beperkt aantal kandidaten.
 6. Kan de ITNA ook in het buitenland worden afgelegd?
  Nee, dat kan niet. De testcentra voor de ITNA zijn de universitaire taalcentra in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven.
  > Testdata en -plaats
 7. Is er een minimumleeftijd om de ITNA te mogen afleggen?
  Er is geen minimumleeftijd, maar de ITNA richt zich wel op een volwassen publiek, o.a. op studenten die willen gaan studeren aan een instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen.
 8. Moet ik een cursus niveau 5 gevolgd hebben aan een universitair talencentrum om de ITNA te mogen afleggen?
  Nee, dat hoeft niet. De ITNA vormt de eindtest bij de cursussen Nederlands NT2 van de universitaire talencentra in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven, maar de test staat ook open voor deelnemers die die cursussen niet hebben gevolgd.
 9. Zijn er tegemoetkomingen voor deelnemers met een functiebeperking (dyslexie, visuele beperking, …)?
  Ja, er zijn bepaalde tegemoetkomingen mogelijk. De procedure voor kandidaten met een functiebeperking is de volgende: bij inschrijving meldt de kandidaat dat hij een tegemoetkoming nodig heeft door een functiebeperking. Dit gebeurt via een mail naar het testcentrum waar de ITNA zal worden afgelegd. De deelnemer stuurt ook een officieel attest (in het Nederlands, Frans, Engels, Duits of beëdigd vertaald naar het Nederlands) via de post. De aanvraag voor een aangepaste testdeelname dient minimum 3 weken vóór de afnamedatum te gebeuren, zodat het testcentrum de nodige maatregelen kan treffen. Binnen een week na ontvangst van de aanvraag doet de ITNA-examencommissie een voorstel voor een aangepaste examenprocedure (via e-mail). Als de kandidaat zich akkoord verklaart met het voorstel, legt hij de examens af volgens de afgesproken aangepaste procedure.
  Certificering kandidaten met een functiebeperking: wie het volledige examen aflegt, krijgt een standaardcertificaat zonder vermelding van de tegemoetkomingen. Wanneer onderdelen niet worden afgelegd, certificeren we enkel B2/C1 voor de onderdelen die wel werden afgelegd.
 10. Kan de ITNA worden afgelegd op een pc met qwerty-klavier?
  Voor het schriftelijke deel van de ITNA (de computertest) kan dat niet. Bij die test zijn de meeste vragen meerkeuzevragen en hoeft de deelnemer dus heel weinig te typen (slechts enkele losse woorden). Ook voor deelnemers die geen ervaring hebben met azerty-klavieren is er bijgevolg geen probleem.
  Voor de C1-schrijftest bestaat de mogelijkheid wel om het examen af te leggen met een qwerty-toetsenbord. U dient dat aan te vragen bij het testcentrum wanneer u zich inschrijft.
 11. Hoe krijg ik mijn ITNA-certificaat?
  Elk talencentrum brengt zijn ITNA-deelnemers op de testafnamedag op de hoogte van de praktische afspraken in verband met resultaten en certificaten.
 12. Is het ITNA-certificaat ook geldig buiten Vlaanderen?
  Dat is mogelijk. Instellingen voor hoger onderwijs bijvoorbeeld bepalen zelf welke toelatingsvoorwaarden zij hanteren. Informeer u altijd rechtstreeks bij de betrokken instelling over de gevraagde attesten.
 13. Hoelang blijft een ITNA-certificaat geldig?
  Op een ITNA-certificaat staat een uitgiftedatum, geen vervaldatum. Het kan wel zijn dat bijvoorbeeld de instelling die een ITNA vraagt als toelatingsvoorwaarde, zelf een bepaalde geldigheidsduur hanteert. Informeer u daarover bij de instelling zelf.
 14. Hoe ziet een ITNA-cerficaat eruit?
  Een ITNA-certificaat (B2 of C1) is een document van A4-formaat met daarop de logo’s van de verschillende testcentra. Centraal op de bladspiegel, achter de naam van de deelnemer staat een watermerk dat het ITNA-logo bevat in combinatie met het logo van de universiteit waaraan de test werd afgelegd. Het certificaat is ondertekend door de directeur en/of de ITNA-verantwoordelijke van het testcentrum.
 15. Uit welke onderdelen bestaat de ITNA?
  De ITNA voor B2 bestaat uit een schriftelijk deel (de computertest) en uit een mondeling deel. Voor het C1-niveau is er nog een extra schrijftest. Uitgebreide informatie over de onderdelen van de test vindt u op de website.
  >Testonderdelen: Schema testfases
 16. Wat is de puntenverdeling bij de ITNA?
  De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) start met een computertest. De computertest staat op 95 punten en bestaat uit 3 onderdelen: Taal in gebruik (55 punten), Lezen (20 punten), Luisteren (20 punten). Voor meer details, zie het inzagevoorbeeld van de computertest.
  Indien de kandidaat op de computertest voldoende scoort, neemt hij/zij deel aan een spreekexamen. Voor meer details, zie het inzagevoorbeeld van de mondelinge test.
  Voor de berekening van de eindscore van de ITNA-B2 telt de computertest voor 60% en de mondelinge test voor 40% mee.
  De cesuur voor B2 op de computertest is 53,5/95. De cesuur voor het totaal van de computertest en het mondeling ligt voor B2 op 53,79/100.
  De resultaten worden uitgedrukt in de volgende categorieën: ‘zeer goed’, ‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’, ‘zwaar onvoldoende’. De resultaten worden niet in cijfers meegedeeld.
  Een kandidaat die minimaal ‘goed’ scoort op elk onderdeel en ‘zeer goed’ in het totaal, kan een extra schrijfopdracht op C1-niveau afleggen. Voor meer details over de puntenverdeling, zie het inzagevoorbeeld van de C1-schrijftest.
 17. Hoelang duurt de test?
  Het schriftelijke deel van de ITNA (de computertest) duurt maximaal 2 uur en 30 minuten. Voor het mondelinge deel krijgt de deelnemer 15 minuten voorbereidingstijd. Het mondelinge examen zelf duurt maximaal 15 minuten. Voor de C1-test heeft de deelnemer een uur de tijd.
 18. Zijn de vragen in alle testcentra dezelfde?
  Ja, de ITNA wordt in alle testcentra afgenomen met dezelfde vragen. Die vragen worden voor elke test randomgeselecteerd uit een grote databank. Elke ITNA is dus telkens weer verschillend.
 19. Wanneer krijg ik de resultaten?
  U krijgt het resultaat van het schriftelijke deel van de ITNA (de computertest) vrijwel meteen na het afleggen ervan (maximaal enkele uren nadien). De resultaten van het mondelinge deel krijgt u doorgaans enkele dagen later. Het testcentrum zal u informeren over hoe en wanneer de resultaten worden meegedeeld. Ook voor de C1-test zal het testcentrum u meedelen wanneer u het resultaat krijgt en hoe dat gebeurt.
 20. Krijg ik feedback op mijn test?
  Iedereen krijgt na de test een document met daarop de uitslag per testonderdeel, d.w.z. het resultaat voor Taal in gebruik, voor Lezen, voor Luisteren en, indien het mondelinge examen werd afgelegd, ook voor dat onderdeel. Dat resultaat wordt uitgedrukt als zwaar onvoldoende, onvoldoende, voldoende, goed of zeer goed.
  Wie niet geslaagd is, krijgt een document met tips voor een eventuele herkansing.
 21. Kan ik mijn test achteraf inkijken?
  Wie niet geslaagd is voor een ITNA, heeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om zijn test in te kijken. Alle informatie hierover vindt u op de website.
  Inzagereglement ITNA (B2 en C1)
 22. Ik ben niet geslaagd. Hoe kan ik me voorbereiden op een volgende test?
  Wie niet slaagde, krijgt van het testcentrum een document met tips voor herkansing. Die informatie kunt u ook raadplegen op de website.
  Herkansing: Advies voor niet-geslaagden
 23. Moet je opnieuw het schriftelijke deel (de computertest) afleggen als je niet geslaagd was voor het geheel maar wel voor het schriftelijk?
  Ja, bij herkansing dient u de hele ITNA opnieuw af te leggen.
 24. Waarom wordt er een opname gemaakt van de mondelinge test?
  De opname van het mondelinge deel wordt gebruikt om het examen te kunnen laten beoordelen door verschillende examinatoren.
  Sommige opnames worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in studies naar beoordelingscriteria, of voor opleiding van examinatoren. In dat geval worden de opnames altijd geanonimiseerd.
  Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met een opname van uw mondeling examen.
 25. Het mondelinge deel wordt afgenomen door verschillende examinatoren. Gebruiken die allemaal dezelfde criteria bij de beoordeling?
  Ja, aan de verschillende instituten waar de ITNA wordt afgenomen, worden dezelfde beoordelingscriteria gebruikt. De ITNA-examinatoren hebben allemaal een specifieke training gevolgd.
 26. Hoe kan ik inschrijven voor de C1-test?
  U schrijft zich eerst in voor de B2-test. Als u voldoende hoog scoort op deze test, wordt u automatisch uitgenodigd om een C1-test af te leggen.
  NB: inschrijven voor de C1-test dient te gebeuren bij hetzelfde talencentrum als waar de B2-test werd afgelegd.
 27. Mag ik de schrijftest voor C1 doen in een ander testcentrum dan waar ik de ITNA aflegde?
  Nee, de C1-test dient te worden afgelegd in het testcentrum waar u de computertest deed.
 28. Mag ik voor de C1-test mijn eigen laptop gebruiken?
  Nee, dat mag niet. U kunt wel vragen om de C1-test op een qwerty-toetsenbord te mogen afleggen, wanneer u niet vertrouwd bent met een azerty-klavier. Dat doet u bij de inschrijving.
 29. Wat gebeurt er met de persoonsgegevens die ik invul (naam, geboortedatum, moedertaal,…)?
  Die gegevens worden gebruikt om de resultaten te verwerken, de certificaten aan te maken en om te controleren hoe vaak iemand al een test aflegde. Bepaalde gegevens worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek (steeds geanonimiseerd), bijvoorbeeld naar het profiel van deelnemers. De gegevens worden veilig bewaard in de testcentra en ze worden daar met de nodige discretie behandeld.
  De ITNA respecteert de geldende privacywetgeving.
  Privacy
 30. Wat gebeurt er met de opname die gemaakt wordt van het mondelinge deel van de test?
  De opname van het mondelinge deel wordt gebruikt om het examen te kunnen laten beoordelen door verschillende examinatoren.
  Sommige opnames worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in studies naar beoordelingscriteria, of voor opleiding van examinatoren. In dat geval worden de opnames altijd geanonimiseerd.
  Alle opnames worden veilig bewaard door de testcentra en opnames die niet meer worden gebruikt voor onderzoek of opleiding worden vernietigd.
  Privacy
 31. Wat is het slaagpercentage voor de ITNA?
  Het algemene slaagpercentage bedraagt 59% voor het schriftelijke deel. Van de deelnemers die slagen op het schriftelijke deel slaagt 80% ook op het mondelinge deel. In de groep die slaagt voor de B2-test mag 30% deelnemen aan de C1-test. De praktijk leert dat slechts 25% van de deelnemers ingaat op de uitnodiging om een extra C1-taak uit te voeren en zo een C1-certificaat te behalen.
  Het slaagpercentage voor de C1-taak is 70%.
 32. Wat betekent het ALTE Q-mark?
  Het ALTE Q-mark is een kwaliteitslabel. Dat de ITNA-test het Q-mark draagt, betekent dat de test beantwoordt aan de kwaliteitseisen die ALTE (Association of Language Testers in Europe) stelt aan zijn leden. Om het Q-mark te kunnen krijgen, heeft de ITNA een externe audit succesvol doorlopen.
  Zie ook ALTE-Q-mark
 33. Wie beoordeelt mijn test?
  De computertest wordt automatisch gecorrigeerd. Het spreekexamen en de C1-schrijftaak worden beoordeeld door minimaal twee gekwalificeerde ITNA-beoordelaars.
 34. Op welke testprincipes is de ITNA gebaseerd?
  Meer informatie vind je op deze pagina: Testprincipes
 35. Wat wordt als fraude beschouwd?
  Meer informatie vind je op deze pagina: Fraude