FAQ

 1. Bestaat er een handboek dat voorbereidt op de ITNA?
 2. Is er een voorbeeldexamen beschikbaar?
 3. Hoe vaak mag ik een ITNA afleggen?
 4. Hoeveel kost het om een test af te leggen?
 5. Waarom is het duurder wanneer je een ITNA op afspraak wenst af te leggen?
 6. Kan de ITNA ook in het buitenland worden afgelegd?
 7. Is er een minimumleeftijd om de ITNA te mogen afleggen?
 8. Moet ik een cursus niveau 5 gevolgd hebben aan een universitair talencentrum om de ITNA te mogen afleggen?
 9. Zijn er tegemoetkomingen voor deelnemers met een functiebeperking (dyslexie, visuele beperking, …)?
 10. Kan de ITNA worden afgelegd op een pc met qwerty-klavier?
 11. Hoe krijg ik mijn ITNA-certificaat?
 12. Is het ITNA-certificaat ook geldig buiten Vlaanderen?
 13. Hoelang blijft een ITNA-certificaat geldig?
 14. Hoe ziet een ITNA-certificaat eruit?
 15. Hoort er bij het ITNA-certificaat een supplement?
 16. Uit welke onderdelen bestaat de ITNA?
 17. Wat is de puntenverdeling bij de ITNA?
 18. Hoelang duurt de test?
 19. Zijn de vragen in alle testcentra dezelfde?
 20. Wanneer krijg ik de resultaten?
 21. Krijg ik feedback op mijn test?
 22. Kan ik mijn test achteraf inkijken?
 23. Kan ik gedetailleerde feedback krijgen om mijn Nederlands te verbeteren?
 24. Ik ben niet geslaagd. Hoe kan ik me voorbereiden op een volgende test?
 25. Moet je opnieuw het schriftelijke deel (de computertest) afleggen als je niet geslaagd was voor het geheel maar wel voor het schriftelijk?
 26. Waarom wordt er een opname gemaakt van de mondelinge test?
 27. Het mondelinge deel wordt afgenomen door verschillende examinatoren. Gebruiken die allemaal dezelfde criteria bij de beoordeling?
 28. Hoe kan ik inschrijven voor de bijkomende C1-schrijftest?
 29. Ik ben C1-gerechtigd maar wil me graag extra voorbereiden op de C1-taak. Hoelang mag ik wachten om mijn C1-test af te leggen?
 30. Mag ik de schrijftest voor C1 doen in een ander testcentrum dan waar ik de ITNA aflegde?
 31. Mag ik voor de bijkomende C1-schrijftest mijn eigen laptop gebruiken?
 32. Mijn C1-tekst telde te weinig woorden en werd niet beoordeeld. Wat nu?
 33. Wat gebeurt er met de persoonsgegevens die ik invul (naam, geboortedatum, moedertaal,…)?
 34. Wat gebeurt er met de opname die gemaakt wordt van het mondelinge deel van de test?
 35. Wat is het slaagpercentage voor de ITNA?
 36. Wie beoordeelt mijn test?
 37. Op welke testprincipes is de ITNA gebaseerd?
 38. Wat wordt als fraude beschouwd? 

 

 

 

 

 

 

1. Bestaat er een handboek dat voorbereidt op de ITNA?
Nee, er is geen handboek dat specifiek voorbereidt op de ITNA.  De ITNA is een algemene test voor niveau B2/C1 van het ERK, het Europees ReferentieKader voor Talen. Er zijn wel extra oefeningen te vinden op de site Dutch with Ambition en uiteraard is het belangrijk om de toetsvoorbeelden goed te bekijken.
> Testprincipes
Niveau ERK
> Feedback niet-geslaagden: B2 en C1

 

 

 

 

2. Is er een voorbeeldexamen beschikbaar?
Op de website vindt u een uitgebreid infodossier met daarin voorbeelden van al de verschillende vraagtypes.
> Toetsvoorbeelden

 

 

 

 

3. Hoe vaak mag ik een ITNA afleggen?

Binnen een periode van twaalf maanden mag je maximaal viermaal deelnemen. Bij herkansing moet je een tussenperiode van minimaal twee weken tussen deelnames respecteren. Hoe het aantal deelnames wordt berekend staat hier in detail beschreven.

 

 

 

 

4. Hoeveel kost het om een test af te leggen?
De prijs voor een ITNA-afname in Antwerpen, Leuven, Gent of Brussel vind je op onderstaande pagina.
> Inschrijvingsprocedure
Voor cursisten van niveau 5 zit de deelnameprijs ingerekend in het lesgeld.

 

 

 

 

5. Waarom is het duurder wanneer je een ITNA op afspraak wenst af te leggen?
Omdat er extra personeel dient ingezet te worden om de test af te nemen van een beperkt aantal kandidaten.

 

 

 

 

6. Kan de ITNA ook in het buitenland worden afgelegd?
Nee, dat kan niet. De testcentra voor de ITNA zijn de universitaire taalcentra in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven.
> Testdata en -plaats

 

 

 

 

7. Is er een minimumleeftijd om de ITNA te mogen afleggen?
Er is geen minimumleeftijd, maar de ITNA richt zich wel op een volwassen publiek, o.a. op studenten die willen gaan studeren aan een instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen.

 

 

 

 

8. Moet ik een cursus niveau 5 gevolgd hebben aan een universitair talencentrum om de ITNA te mogen afleggen?
Nee, dat hoeft niet. De ITNA vormt de eindtest bij de cursussen Nederlands NT2 van de universitaire talencentra in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven, maar de test staat ook open voor deelnemers die die cursussen niet hebben gevolgd.

 

 

 

 

9. Zijn er tegemoetkomingen voor deelnemers met een functiebeperking (dyslexie, visuele beperking, …)?
Ja, er zijn bepaalde tegemoetkomingen mogelijk. De procedure voor kandidaten met een functiebeperking is de volgende: bij inschrijving meldt de kandidaat dat hij een tegemoetkoming nodig heeft door een functiebeperking. Dit gebeurt via een mail naar het testcentrum waar de ITNA zal worden afgelegd. De deelnemer stuurt ook een officieel attest (in het Nederlands, Frans, Engels, Duits of beëdigd vertaald naar het Nederlands) via de post. De aanvraag voor een aangepaste testdeelname dient minimum 3 weken vóór de afnamedatum te gebeuren, zodat het testcentrum de nodige maatregelen kan treffen. Binnen een week na ontvangst van de aanvraag doet de ITNA-examencommissie een voorstel voor een aangepaste examenprocedure (via e-mail). Als de kandidaat zich akkoord verklaart met het voorstel, legt hij de examens af volgens de afgesproken aangepaste procedure.
Certificering kandidaten met een functiebeperking: wie het volledige examen aflegt, krijgt een standaardcertificaat zonder vermelding van de tegemoetkomingen. Wanneer onderdelen niet worden afgelegd, certificeren we enkel B2/C1 voor de onderdelen die wel werden afgelegd.

 

 

 

 

10. Kan de ITNA worden afgelegd op een pc met qwerty-klavier?
Voor het schriftelijke deel van de ITNA (de computertest) kan dat niet. Bij die test zijn de meeste vragen meerkeuzevragen en hoeft de deelnemer dus heel weinig te typen (slechts enkele losse woorden). Ook voor deelnemers die geen ervaring hebben met azerty-klavieren is er bijgevolg geen probleem.
Voor de C1-schrijftest bestaat de mogelijkheid wel om het examen af te leggen met een qwerty-toetsenbord. Bij inschrijving hebt u de keuze tussen een azerty- of qwerty-klavier.

 

 

 

 

11. Hoe krijg ik mijn ITNA-certificaat?
Elk talencentrum brengt zijn ITNA-deelnemers op de testafnamedag op de hoogte van de praktische afspraken in verband met resultaten en certificaten.

 

 

 

 

12. Is het ITNA-certificaat ook geldig buiten Vlaanderen?
Dat is mogelijk. Instellingen voor hoger onderwijs bijvoorbeeld bepalen zelf welke toelatingsvoorwaarden zij hanteren. Informeer u altijd rechtstreeks bij de betrokken instelling over de gevraagde attesten.

 

 

 

 

13. Hoelang blijft een ITNA-certificaat geldig?
Op een ITNA-certificaat staat een uitgiftedatum, geen vervaldatum. Het kan wel zijn dat bijvoorbeeld de instelling die een ITNA vraagt als toelatingsvoorwaarde, zelf een bepaalde geldigheidsduur hanteert. Informeer u daarover bij de instelling zelf.

 

 

 

 

14. Hoe ziet een ITNA-certificaat eruit?
Een ITNA-certificaat (B2 of C1) is een document van A4-formaat met daarop de logo’s van de verschillende testcentra. Centraal op de bladspiegel, achter de naam van de deelnemer staat een watermerk dat het ITNA-logo bevat in combinatie met het logo van de universiteit waaraan de test werd afgelegd. Het certificaat is ondertekend door de directeur en/of de ITNA-verantwoordelijke van het testcentrum.
Op certificaten vanaf 2020 staat een verificatiecode.

 

 

 

 

15. Hoort er bij het ITNA-certificaat een supplement?
Sinds mei 2021 is het supplement met de verbale beoordelingen van de testonderdelen B2 vervangen door een brief/mail aan de deelnemer. Deze informatie is enkel bedoeld voor de deelnemer en maakt geen onderdeel uit van het certificaat.

 

 

 

 

16. Uit welke onderdelen bestaat de ITNA?
De ITNA voor B2 bestaat uit een schriftelijk deel (de computertest) en uit een mondeling deel. Voor het C1-niveau is er nog een extra schrijftest. Uitgebreide informatie over de onderdelen van de test vindt u op de website.
>Testonderdelen: Schema testfases

 

 

 

 

17. Wat is de puntenverdeling bij de ITNA?
ITNA B2

computertest
mondelinge test
totaal
C1-gerechtigd?
ITNA C1:
C1-schrijftest

 

 

 

 

18. Hoelang duurt de test?
Het schriftelijke deel van de ITNA (de computertest) duurt maximaal 2 uur en 30 minuten. Voor het mondelinge deel krijgt de deelnemer 15 minuten voorbereidingstijd. Het mondelinge examen zelf duurt maximaal 15 minuten. Voor de C1-test heeft de deelnemer een uur de tijd.

 

 

 

 

19. Zijn de vragen in alle testcentra dezelfde?
Ja, de ITNA wordt in alle testcentra afgenomen met dezelfde vragen. Die vragen worden voor elke test random geselecteerd uit een grote databank. Elke ITNA is dus telkens weer verschillend.

 

 

 

 

20. Wanneer krijg ik de resultaten?
U krijgt het resultaat van het schriftelijke deel van de ITNA (de computertest) vrijwel meteen na het afleggen ervan (maximaal enkele uren nadien). De resultaten van het mondelinge deel krijgt u doorgaans enkele dagen later. Het testcentrum zal u informeren over hoe en wanneer de resultaten worden meegedeeld. Ook voor de C1-test zal het testcentrum u meedelen wanneer u het resultaat krijgt en hoe dat gebeurt.

 

 

 

 

21. Krijg ik feedback op mijn test?
Iedereen krijgt na de test een document met daarop de uitslag per testonderdeel, d.w.z. het resultaat voor Taal in gebruik, voor Lezen, voor Luisteren en, indien het mondelinge examen werd afgelegd, ook voor dat onderdeel. Dat resultaat wordt uitgedrukt als zwaar onvoldoende, onvoldoende, voldoende, goed of zeer goed.
Wie niet geslaagd is, krijgt een document met tips voor een eventuele herkansing.

 

 

 

 

22. Kan ik mijn test achteraf inkijken?
Wie niet geslaagd is voor een ITNA, heeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om zijn test in te kijken. Alle informatie hierover vindt u op de website.
Inzagereglement ITNA (B2 en C1)

 

 

 

 

23. Kan ik gedetailleerde feedback krijgen om mijn Nederlands te verbeteren?
De ITNA is een summatieve bekwaamheidstest die nagaat of de kandidaat ERK-niveau B2 of C1 behaalt. Op basis van de test kunnen deelnemers een certificaat voor dat niveau krijgen; de test is echter niet bedoeld als formatief instrument dat feedback levert voor het verdere leertraject. In dat opzicht is de ITNA te vergelijken met testen als TOEFL of IELTS voor het Engels. Ook bij deze testen krijgen deelnemers geen gedetailleerde feedback.
Wie de ITNA al minstens twee keer heeft afgelegd, kan wel een inzage aanvragen. Hier vindt u het inzagereglement: https://www.itna.be/na-de-test/resultaten/inzagereglement/ . Let wel: de informatie bij zo’n inzage beperkt zich tot de score op de verschillende testonderdelen (zie voorbeelden op de website). Er kan daarbij geen commentaar gegeven worden over het correcte antwoord of over specifieke werkpunten van de kandidaat.

 

 

 

 

24. Ik ben niet geslaagd. Hoe kan ik me voorbereiden op een volgende test?
Wie niet slaagde, krijgt van het testcentrum een document met tips voor herkansing. Die informatie kunt u ook raadplegen op de website.
Herkansing: Advies voor niet-geslaagden

 

 

 

 

25. Moet ik opnieuw het schriftelijke deel (de computertest) afleggen als ik niet geslaagd was voor het geheel maar wel voor het schriftelijk?
Ja, bij herkansing dient u de hele ITNA opnieuw af te leggen.

 

 

 

 

26. Waarom wordt er een opname gemaakt van de mondelinge test?
De opname van het mondelinge deel wordt gebruikt om het examen te kunnen laten beoordelen door verschillende examinatoren.
Sommige opnames worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in studies naar beoordelingscriteria, of voor opleiding van examinatoren. In dat geval worden de opnames altijd geanonimiseerd.
Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met een opname van uw mondeling examen.

 

 

 

 

27. Het mondelinge deel wordt afgenomen door verschillende examinatoren. Gebruiken die allemaal dezelfde criteria bij de beoordeling?
Ja, aan de verschillende instituten waar de ITNA wordt afgenomen, worden dezelfde beoordelingscriteria gebruikt. De ITNA-examinatoren hebben allemaal een specifieke training gevolgd.

 

 

 

 

28. Hoe kan ik inschrijven voor de C1-test?
U schrijft zich eerst in voor de B2-test. Als u voldoende hoog scoort op deze test, wordt u automatisch uitgenodigd om een C1-test af te leggen.
NB: inschrijven voor de C1-test dient te gebeuren bij hetzelfde talencentrum als waar de B2-test werd afgelegd.

 

 

 

 

29. Ik ben C1-gerechtigd maar wil me graag extra voorbereiden op de C1-taak. Hoelang mag ik wachten om mijn C1-test af te leggen?
De C1-schrijftest en eventuele herkansingen moeten afgelegd worden binnen een periode van 1 jaar na de computertest.

 

 

 

 

30. Mag ik de schrijftest voor C1 doen in een ander testcentrum dan waar ik de ITNA aflegde?
Nee, de C1-test dient te worden afgelegd in het testcentrum waar u de computertest deed.

 

 

 

 

31. Mag ik voor de C1-test mijn eigen laptop gebruiken?
Nee, dat mag niet. U kunt wel vragen om de C1-test op een qwerty-toetsenbord te mogen afleggen, wanneer u niet vertrouwd bent met een azerty-klavier. Dat doet u bij de inschrijving.

 

 

 

 

32. Mijn C1-tekst telde te weinig woorden en werd niet beoordeeld. Wat nu?
Een tekst van minder dan 260 woorden wordt niet beoordeeld. Je bent niet geslaagd en krijgt ook geen deelscore. Let op: het indienen van een te korte tekst geldt wel als deelname. Voor elke herkansing betaal je opnieuw het inschrijvingsgeld.
Herkansing

 

 

 

 

33. Wat gebeurt er met de persoonsgegevens die ik invul (naam, geboortedatum, moedertaal,…)?
Die gegevens worden gebruikt om de resultaten te verwerken, de certificaten aan te maken en om te controleren hoe vaak iemand al een test aflegde. Bepaalde gegevens worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek (steeds geanonimiseerd), bijvoorbeeld naar het profiel van deelnemers. De gegevens worden veilig bewaard in de testcentra en ze worden daar met de nodige discretie behandeld.
De ITNA respecteert de geldende privacywetgeving.
Privacy

 

 

 

 

34. Wat gebeurt er met de opname die gemaakt wordt van het mondelinge deel van de test?
De opname van het mondelinge deel wordt gebruikt om het examen te kunnen laten beoordelen door verschillende examinatoren.
Sommige opnames worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in studies naar beoordelingscriteria, of voor opleiding van examinatoren. In dat geval worden de opnames altijd geanonimiseerd.
Alle opnames worden veilig bewaard door de testcentra en opnames die niet meer worden gebruikt voor onderzoek of opleiding worden vernietigd.
Privacy

 

 

 

 

35. Wat is het slaagpercentage voor de ITNA?
Het algemene slaagpercentage bedraagt 62% voor het schriftelijke deel. Van de deelnemers die slagen op het schriftelijke deel slaagt 80% ook op het mondelinge deel. In de groep die slaagt voor de B2-test mag 25% deelnemen aan de C1-test. De praktijk leert dat ongeveer de helft van de deelnemers ingaat op de uitnodiging om een extra C1-taak uit te voeren en zo een C1-certificaat te behalen.
Het slaagpercentage voor de C1-taak is 75%.

 

 

 

 

36. Wie beoordeelt mijn test?
De computertest wordt automatisch gecorrigeerd. Het spreekexamen en de C1-schrijftaak worden beoordeeld door minimaal twee gekwalificeerde ITNA-beoordelaars.

 

 

 

 

37. Op welke testprincipes is de ITNA gebaseerd?
Meer informatie vindt u op deze pagina: Testprincipes

 

 

 

 

38. Wat wordt als fraude beschouwd?
Meer informatie vindt u op deze pagina: Fraude