FAQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiding

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 

 

Certificaat

 

 

 

 

Testafname

 

 

 

 

Beoordeling

 

 

 

 

Resultaten

 

 

 

 

 

Voorbereiding

 

 • Bestaat er een handboek dat voorbereidt op de ITNA?
  Nee, er is geen handboek dat specifiek voorbereidt op de ITNA. De ITNA is een algemene test voor niveau B2/C1 van het ERK, het Europees ReferentieKader voor Talen. Er zijn wel extra oefeningen te vinden op de site Dutch with Ambition en uiteraard is het belangrijk om de toetsvoorbeelden goed te bekijken.
  > Testprincipes
  Niveau ERK
  > Feedback niet-geslaagden: B2 en C1

 

 

 

 

 • Is er een voorbeeldexamen beschikbaar?
  Op de website vind je een uitgebreid infodossier met daarin voorbeelden van al de verschillende vraagtypes.
  > Toetsvoorbeelden

 

 

 

 

Inschrijven

 

 

 • Hoe vaak mag ik een ITNA afleggen?
  Binnen een periode van twaalf maanden mag je maximaal viermaal deelnemen. Bij herkansing moet je een tussenperiode van minimaal twee weken tussen deelnames respecteren. Hoe het aantal deelnames wordt berekend staat hier in detail beschreven.

 

 

 

 

 • Hoeveel kost het om een test af te leggen?
  De prijs voor een ITNA-afname in Antwerpen, Leuven, Gent of Brussel vind je op onderstaande pagina.
  > Inschrijvingsprocedure
  Voor cursisten van niveau 5 is de deelnameprijs inbegrepen in het lesgeld.

 

 

 

 

 • Waarom is het duurder wanneer je een ITNA op afspraak wenst af te leggen?
  Omdat er extra personeel dient ingezet te worden om de test af te nemen van een beperkt aantal kandidaten.

 

 

 

 

 • Is er een minimumleeftijd om de ITNA te mogen afleggen?
  Er is geen minimumleeftijd, maar de ITNA richt zich wel op een volwassen publiek, o.a. op studenten die willen gaan studeren aan een instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen.

 

 

 

 

 • Moet ik een cursus niveau 5 of 6 gevolgd hebben aan een universitair talencentrum om de ITNA te mogen afleggen?
  Nee, dat hoeft niet. De ITNA vormt de eindtest bij de cursussen Nederlands NT2 van de universitaire talencentra in Antwerpen, Gent en Leuven, maar de test staat ook open voor deelnemers die die cursussen niet hebben gevolgd. Hieronder vind je de data waarop je de test kan afleggen:
  > Testdata en -plaats

 

 

 

 

Certificaat

 

 

 • Hoe krijg ik mijn ITNA-certificaat?
  Je krijgt je een digitaal certificaat toegestuurd via mail.
  Elk testcentrum brengt zijn ITNA-deelnemers op de testafnamedag op de hoogte van de praktische afspraken in verband met resultaten en certificaten.

 

 

 

 

 • Is het ITNA-certificaat ook geldig buiten Vlaanderen?
  Dat is mogelijk. Zo bepalen instellingen voor hoger onderwijs zelf welke toelatingsvoorwaarden zij hanteren. Informeer je altijd rechtstreeks bij de betrokken instelling over de gevraagde attesten.

 

 

 

 

 • Hoelang blijft een ITNA-certificaat geldig?
  Op een ITNA-certificaat staat een uitgiftedatum, geen vervaldatum. Het kan wel zijn dat bijvoorbeeld de instelling die een ITNA vraagt als toelatingsvoorwaarde, zelf een bepaalde geldigheidsduur hanteert. Informeer je daarover bij de instelling zelf.

 

 

 

 

 • Hoe ziet een ITNA-certificaat eruit?
  Een ITNA-certificaat (B2 of C1) is een digitaal document met daarop de logo’s van de verschillende testcentra. Centraal op de bladspiegel, achter de naam van de deelnemer staat een watermerk dat het ITNA-logo bevat in combinatie met het logo van de universiteit waaraan de test werd afgelegd. Het certificaat is ondertekend door de directeur en/of de ITNA-verantwoordelijke van het testcentrum.
  Op certificaten vanaf 2020 staat een verificatiecode.

 

 

 

 

Testafname

 

 

 • Uit welke onderdelen bestaat de ITNA?
  De ITNA voor B2 bestaat uit een schriftelijk deel (de computertest) en uit een mondeling deel. Voor het C1-niveau is er nog een extra schrijftest. Uitgebreide informatie over de onderdelen van de test vind je op de website.
  >Testonderdelen

 

 

 

 

 • Kan ik de ITNA in het buitenland of online afleggen?
  Nee, dat kan niet. Je kunt de ITNA enkel ter plaatse afleggen in één van de testcentra.
  > Testdata en -plaats

 

 

 

 

 • Zijn er faciliteiten voor deelnemers met een functiebeperking (dyslexie, visuele beperking, …)?
  Ja, er zijn bepaalde tegemoetkomingen mogelijk. De procedure voor kandidaten met een functiebeperking is de volgende: bij inschrijving meld je dat je een tegemoetkoming nodig hebt door een functiebeperking. Dat gebeurt via een mail naar het testcentrum waar de ITNA zal worden afgelegd. De deelnemer voegt ook een officieel attest (in het Nederlands, Frans, Engels, Duits of beëdigd vertaald naar het Nederlands) toe. De aanvraag voor een aangepaste testdeelname dient minimum 3 weken vóór de afnamedatum te gebeuren, zodat het testcentrum de nodige maatregelen kan treffen. Binnen een week na ontvangst van de aanvraag doet de ITNA-examencommissie een voorstel voor een aangepaste examenprocedure (via mail). Als je je akkoord verklaart met het voorstel, leg je de examens af volgens de afgesproken aangepaste procedure.
  Certificering kandidaten met een functiebeperking: wie het volledige examen aflegt, krijgt een standaardcertificaat zonder vermelding van de tegemoetkomingen. Wanneer bepaalde  onderdelen niet kunnen worden afgenomen, certificeren we enkel voor de onderdelen die wel werden afgelegd.

 

 

 

 

 • Hoelang duurt de test?
  Het schriftelijke deel van de ITNA (de computertest) duurt maximaal 2 uur en 30 minuten. Voor het mondelinge deel krijg je 15 minuten voorbereidingstijd. Het mondelinge examen zelf duurt maximaal 15 minuten. Voor de C1-test krijg je maximaal een uur tijd.

 

 

 

 

 • Zijn de vragen in alle testcentra dezelfde?
  Ja, de ITNA wordt in alle testcentra afgenomen met dezelfde vragen.
  De vragen voor de computertest worden voor elke test willekeurig geselecteerd uit een grote databank. Elke computertest is dus verschillend.Voor de mondelinge test en de C1-schrijftest zijn er gestandaardiseerde opdrachten die door alle testcentra gebruikt worden.

 

 

 

 

 • Waarom wordt er een opname gemaakt van de mondelinge test?
  De opname van het mondelinge deel wordt gebruikt om het examen te kunnen laten beoordelen door verschillende examinatoren.
  Sommige opnames worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in studies naar beoordelingscriteria, of voor de opleiding van examinatoren. In dat geval worden de opnames altijd geanonimiseerd.
  Door in te schrijven verklaar je je akkoord met de opname van je mondeling examen.

 

 

 

 

 • Mag ik voor de C1-schrijftest mijn eigen laptop gebruiken?
  Nee, dat mag niet. Je legt de test af op een computer van het testcentrum. Je kunt wel kiezen tussen een AZERTY- of een QWERTY-klavier. Bij het uitvoeren van de opdracht mag je de spelling- en grammaticachecker in Word gebruiken.

 

 

 

 

 • Kan ik de ITNA afleggen op een computer met QWERTY-klavier?
  Voor het schriftelijke deel van de ITNA B2 (de computertest) kan dat niet. Als je geen ervaring hebt met de in België gebruikelijke AZERTY-klavieren, is er geen echt probleem. Bij de computertest zijn de helft van de vragen meerkeuzevragen. Voor de andere vragen hoef je niet meer dan enkele woorden te typen, nooit een volledige zin.
  Voor de C1-schrijftest moet je een tekst van 300 woorden schrijven. Je kunt kiezen tussen een AZERTY- of een QWERTY-klavier. Bij het uitvoeren van de opdracht mag je de spelling- en grammaticachecker in Word gebruiken.

 

 

 

 

 • Mag ik de C1-schrijftest doen in een ander testcentrum dan waar ik de ITNA B2 aflegde?
  Nee, je kunt de C1-schrijftest enkel afleggen in het testcentrum waar je de computertest deed. Wanneer je het resultaat van je B2-test krijgt, geeft het testcentrum automatisch informatie over hoe je kunt inschrijven voor de C1-schrijftest.

 

 

 

 

 • Wat gebeurt er met de persoonsgegevens die ik invul (naam, geboortedatum, moedertaal,…)?
  Die gegevens worden gebruikt om de resultaten te verwerken, de certificaten aan te maken en om te controleren hoe vaak iemand al een test aflegde. Bepaalde gegevens worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek (steeds geanonimiseerd). De gegevens worden veilig bewaard in de testcentra en ze worden daar met de nodige discretie behandeld.Door in te schrijven verklaar je je hiermee akkoord.
  Het IUTC respecteert de geldende privacywetgeving.
  Privacy

 

 

 

 

 • Wat gebeurt er met de opname die gemaakt wordt van het mondelinge deel van de test?
  De opname van het mondelinge deel wordt gebruikt om het examen te kunnen laten beoordelen door verschillende examinatoren.
  Sommige opnames worden ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in studies naar beoordelingscriteria, of voor opleiding van examinatoren. In dat geval worden de opnames altijd geanonimiseerd.
  Alle opnames worden veilig bewaard door de testcentra en opnames die niet meer worden gebruikt voor onderzoek of opleiding worden vernietigd.
  Door in te schrijven verklaar je je hiermee akkoord.
  > Privacy

 

 

 

 

 • Wat wordt als fraude beschouwd?
  Meer informatie vindt u op deze pagina: Fraude

 

 

 

 

Beoordeling

 

 

 

 

 

 

 • Het mondelinge deel wordt afgenomen door verschillende examinatoren. Gebruiken die allemaal dezelfde criteria bij de beoordeling?
  Ja, aan de verschillende testcentra waar de ITNA wordt afgenomen, worden dezelfde beoordelingscriteria gebruikt. De ITNA-examinatoren hebben allemaal een specifieke training gevolgd.

 

 

 

 

 • Wie beoordeelt mijn test?
  De computertest wordt automatisch gecorrigeerd. In die automatische correctie wordt voor de invulvragen rekening gehouden met alle mogelijke antwoorden.
  De mondelinge test wordt beoordeeld door minimaal twee gekwalificeerde ITNA-beoordelaars.
  De C1-schrijftest wordt beoordeeld door één gekwalificeerde ITNA-beoordelaar van het testcentrum waar je de test aflegde én door minimaal één gekwalificeerde ITNA-beoordelaar van een ander ITNA-testcentrum.

 

 

 

 

Resultaten

 

 

 • Wanneer krijg ik de resultaten?
  Het testcentrum zal je informeren wanneer de resultaten worden meegedeeld. Ook voor de C1-test zal het testcentrum je meedelen wanneer je het resultaat krijgt.

 

 

 

 

 • Krijg ik feedback op mijn test?
  Na de B2-test krijg je een mail met daarin de uitslag per testonderdeel, d.w.z. het resultaat voor Taal in gebruik, voor Lezen, voor Luisteren en, indien het mondelinge examen werd afgelegd, ook voor dat onderdeel. Dat resultaat wordt uitgedrukt als ‘zwaar onvoldoende’, ‘onvoldoende’, ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘zeer goed’.Na de C1-test krijg je mail met daarin de uitslag voor Woordenschat, Grammaticale correctheid , Coherentie en cohesie en Orthografische beheersing. Dat resultaat wordt uitgedrukt als ‘zwaar onvoldoende’, ‘onvoldoende’, ‘zwak’, ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘zeer goed’.Wie niet geslaagd is, krijgt een document met tips voor een eventuele herkansing.

 

 

 

 

 • Kan ik mijn test achteraf inkijken?
  Als je niet geslaagd bent voor een ITNA, heb je onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om je test in te kijken. Alle informatie hierover vind je op de website. Let wel: de informatie bij zo’n inzage beperkt zich tot de gegeven antwoorden op de computertest (zonder de vragen). Voor de mondelinge test en de C1-schrijftaak krijg je enkel de score op de verschillende testonderdelen (zie voorbeelden op de website). Er kan daarbij geen commentaar gegeven worden over het correcte antwoord of over specifieke werkpunten van de kandidaat.
  Inzagereglement ITNA (B2 en C1)

 

 

 

 

 • Kan ik gedetailleerde feedback krijgen om mijn Nederlands te verbeteren?
  De ITNA is een summatieve bekwaamheidstest die nagaat of je ERK-niveau B2 of C1 behaalt. Op basis van de test kun je een certificaat voor dat niveau krijgen; de test is echter niet bedoeld als formatief instrument dat feedback levert voor het verdere leertraject. In dat opzicht is de ITNA te vergelijken met testen als TOEFL of IELTS voor het Engels. Ook bij die testen krijgen deelnemers geen gedetailleerde feedback.
  Wie de ITNA al minstens twee keer heeft afgelegd, kan wel een inzage aanvragen. Hier vind je het inzagereglement. Let wel: de informatie bij zo’n inzage beperkt zich tot de score op de verschillende testonderdelen (inzage-voorbeelden.). Er kan daarbij geen commentaar gegeven worden over het correcte antwoord of over specifieke werkpunten van de kandidaat.

 

 

 

 

 • Ik ben niet geslaagd. Hoe kan ik me voorbereiden op een volgende test?
  Dit hangt af van het onderdeel waarvoor je niet geslaagd bent. Zie:
  Herkansing: Advies voor niet-geslaagden

 

 

 

 

 • Moet ik opnieuw het schriftelijke deel (de computertest) afleggen als ik niet geslaagd was voor de mondelinge test?
  Ja, bij herkansing moet je de hele ITNA opnieuw afleggen. Dat is in het voordeel van de deelnemers: het eindtotaal wordt immers berekend op basis van zowel de computertest als de mondelinge test. Als je de computertest voor de tweede keer doet, heb je kans op een hogere score.

 

 

 

 

 • Hoe kan ik inschrijven voor de C1-schrijftest?
  Je schrijft je eerst in voor de B2-test. Als je voldoende hoog scoort op die test, staat dit in de mail met het resultaat van de ITNA-B2-test en word je uitgenodigd om een C1-schrijftest af te leggen.
  NB: Je kan de C1-schrijftest enkel afleggen in het testcentrum waar je de B2-test deed.

 

 

 

 

 • Ik ben C1-gerechtigd maar wil me graag extra voorbereiden op de C1-taak. Hoelang mag ik wachten om mijn C1-test af te leggen?
  De C1-schrijftest en eventuele herkansingen moeten afgelegd worden binnen een periode van 1 jaar na de computertest.

 

 

 

 

 • Mijn C1-tekst telde te weinig woorden en werd niet beoordeeld. Wat nu?
  Een tekst van minder dan 260 woorden wordt niet beoordeeld. Je bent niet geslaagd en krijgt ook geen deelscore. Let op: het indienen van een te korte tekst geldt wel als deelname. Voor elke herkansing betaal je opnieuw het inschrijvingsgeld.
  Herkansing

 

 

 

 

 • Wat is het slaagpercentage voor de ITNA?
  Het algemene slaagpercentage bedraagt 62% voor het schriftelijke deel. Van de deelnemers die slagen op het schriftelijke deel slaagt 80% ook op het mondelinge deel. In de groep die slaagt voor de B2-test mag 25% deelnemen aan de C1-test. De praktijk leert dat ongeveer de helft van de deelnemers ingaat op de uitnodiging om een extra C1-taak uit te voeren en zo een C1-certificaat te behalen.
  Het slaagpercentage voor de C1-taak is 75%.

 

 

 

 

 • Wat zijn de mogelijkheden als ik niet geslaagd ben?
  Meer informatie vind je op deze pagina: Herkansing