Inzagereglement

Indien er bij een deelnemer gegronde twijfel zou bestaan over de juistheid van de testresultaten, kan die deelnemer de ITNA-examencommissie vragen om zijn/haar antwoorden in te mogen kijken. Die inzage is enkel toegestaan na een tweede of volgende deelname en moet plaatsvinden binnen de drie maanden na de laatste testdeelname.
Om organisatorische redenen betreft de inzage uitsluitend de laatste testdeelname.

De deelnemer kan inzage aanvragen voor de verschillende onderdelen van de test:

  • Enkel de computertest
  • Enkel het spreekexamen
  • Enkel de C1-schrijftaak
  • De computertest en het spreekexamen
  • De computertest, het spreekexamen en de C1-schrijftaak.

Inzage kan enkel schriftelijk (per e-mail of brief) aangevraagd worden. De deelnemer richt zijn/haar vraag in het Nederlands aan het testcentrum waar hij/zij de laatste ITNA heeft afgelegd. Deze aanvraag moet gebeuren binnen de maand na het afleggen van de test.

De deelnemer vermeldt bij de aanvraag zijn/haar naam, geboortedatum, een telefoonnummer of een e-mailadres, en de data van testdeelname. Hij/Zij vermeldt ook duidelijk voor welk onderdeel van het examen hij/zij inzage vraagt.
De deelnemer krijgt vervolgens enkele momenten voorgesteld waarop de inzage kan gebeuren. De inzage vindt plaats op een werkdag en tijdens de kantooruren.

De deelnemer bevestigt schriftelijk (per e-mail of brief) het door hem/haar gekozen tijdstip.

De inzage is alleen bedoeld voor de ITNA-deelnemer zelf. Als die zich om een of andere reden, zoals bijvoorbeeld een functiebeperking, wil laten bijstaan, moet dit vooraf worden aangevraagd. Daarbij moet de identiteit van de vergezellende persoon worden vermeld.

De inzage wordt beperkt tot 15 minuten en vindt plaats in een lokaal van het organiserende talencentrum. De inzage gebeurt samen met een personeelslid dat bevoegd is voor de ITNA-testafname.

Net zoals bij afname van de ITNA zelf, worden alle documenten teruggegeven bij het verlaten van het lokaal. Er mogen geen kopieën of foto’s gemaakt worden.

De inzage kan enkel in het talencentrum gebeuren, niet telefonisch, via mail e.d.

Bij de inzage wordt enkel een overzicht gegeven van de behaalde scores van de laatst afgelegde test. Een voorbeeld vindt u hier. Omwille van de geheimhouding van de vragen worden geen correcte antwoorden verstrekt.