Fraude

Deelnemers worden voor de aanvang van de test op de hoogte gebracht dat het verboden is om te praten of hulpmiddelen te gebruiken.

Indien surveillanten tijdens een testafname vaststellen dat een deelnemer frauduleus te werk gaat, wijzen ze op de onregelmatigheid en nemen eventueel de betwiste stukken in beslag. De deelnemer werkt de test verder af. De surveillanten rapporteren de fraude aan de examencommissie van het IUTC.

Als bij de correctie van een test plagiaat of andere vormen van fraude worden vastgesteld, rapporteert de examinator dit aan de IUTC-examencommissie.

De IUTC-examencommissie beslist over verdere maatregelen.

De deelnemer wordt binnen de 5 werkdagen via mail op de hoogte gebracht van de beslissing van de examencommissie.

Het gediskwalificeerde examen geldt als een examenmoment. Voor een volgende deelname moet de deelnemer dan ook betalen en de verplichte periode van twee weken tussen testdeelnames respecteren.